top of page

Information          상호_여비진(YBJ)  /  대표_정상엽  /  주소_서울 성동구 무학로6길 20-1 2층 여비진 옻칠스튜디오  /  사업자등록번호 206-31-17802 /  통신판매업신고번호 제2017-서울성동-0040호

Contact                 010.4134.6615 (평일 12-18)   /   yeobijin@naver.com

Account info            국민은행 546901-01-153686 정상엽여비진

Copyright(c) 2015 by YEOBIJIN. All Page content is the property of YEOBIJIN.

bottom of page